23 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

เดิมนั้นเป็นพิพิธภัณฑสถานส่วนพระองค์ของรัชกาลที่ 4 ซึ่งจัดเก็บรักษาศิลปะโบราณวัตถุและเครื่องราชบรรณาการ ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ ให้ใช้ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังจัดตั้ง “พิพิธภัณฑ์สถานสำหรับประชาชน” ขึ้นเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทย เปิดให้ประชาชนเข้าชมเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ.2417 ก่อนจะย้ายมาอยู่ภายในพื้นที่วังหน้าเมื่อปี พ.ศ.2430