16 พระราชวังสราญรมย์

สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 ในปี พ.ศ. 2417 รัชกาลที่ 5 ทรงพระราชทานวังสราญรมย์ให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงษ์ พระราชโอรส ต่อมาทรงโปรดเกล้าฯ ให้ใช้เป็นที่ทำการของกระทรวงการต่างประเทศและที่ประทับรับรองพระราชอาคันตุกะจากต่างประเทศ รัชกาลที่ 6ประทับอยู่ที่พระราชวังแห่งนี้จนกระทั่งเสด็จขึ้นครองราชย์ จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานวังสราญรมย์ให้กลับมาเป็นที่ทำการของกระทรวงการต่างประเทศดังเดิม