15 สวนสราญรมย์

เคยเป็นพระราชอุทยานของพระราชวังสราญรมย์ที่สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2411 ก่อนที่จะมีการสร้างสวนนี้ขึ้นมาภายหลังในปี พ.ศ. 2417 ภายในสวนสราญรมย์ปัจจุบันยังคงมีร่องรอยของอดีตอยู่หลายแห่ง เช่น อนุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ ซึ่งสิ้นพระชนม์ด้วยอุบัติเหตุเรือพระประเทียบล่มเมื่อปี พ.ศ.2423 ขณะยังทรงพระเยาว์