14 วัดโพธิ์

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร หรือที่เรียกกันคุ้นปากว่าวัดโพธิ์ เดิมมีชื่อว่า วัดโพธาราม เป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา (พ.ศ.2231-2246) ภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสน์องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย นอกจากจะเป็นสถานที่เคารพและสักการะของประชาชนโดยทั่วไปแล้ว ยังเป็นศูนย์รวมวิชาความรู้หลากหลายแขนง รวมทั้งการนวดแผนโบราณตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเป็นต้นมา