10 ศาลเจ้าพ่อหอกลอง

ตั้งอยู่บนถนนราชินี สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานให้กับเจ้าหน้าที่ประจำกลองผู้หนึ่งที่เสียชีวิตในสงครามในสมัยรัชกาลที่ ๑ (พ.ศ.2325 - 2352) หอกลองเป็นสิ่งจำเป็นในเมืองในสมัยก่อน เพื่อใช้ติดต่อแจ้งข่าวและบอกเวลามีมีกลองแจ้งเหตุสามใบ โดยกลองแต่ละใบจะใช้ตีเพื่อแจ้งเหตุแตกต่างกันไป คือ “ย่ำพระสุรสีห์” เพื่อบอกเวลา “อัคคีพินาศ” เพื่อแจ้งอัคคีภัย และ “พิฆาตไพรี” เพื่อแจ้งว่ามีสงคราม