07 วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม

เป็นวัดประจำรัชกาลที่ 5 สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2412 เอกลักษณ์ของวัดราชบพิตรคือการมีระเบียงคดเป็นวงกลมล้อมรอบพระมหาเจดีย์ใหญ่ ซึ่งการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันตกและตะวันออกอย่างลงตัว