06 วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

เป็นวัดประจำรัชกาลที่ 5 สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2412 เอกลักษณ์ของวัดราชบพิตรคือการมีระเบียงคดเป็นวงกลมล้อมรอบพระมหาเจดีย์ใหญ่ ซึ่งการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันตกและตะวันออกอย่างลงตัว เป็นวัดประจำรัชกาลที่ 3 พระองค์ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพื่ออุทิศถวายแก่พระสงฆ์ฝ่ายธรรมยุตินิกาย สิ่งที่น่าสนใจภายในวัดนี้คือ พระวิหารหลวงซึ่งมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับ พระราชพิธีสิบสองเดือน ภาพสุริยุปราคา