05 สะพานปีกุนและอนุสาวรีย์หมู

สร้างในปี พ.ศ.2454 ตรงกับปีกุน โดยสมเด็จพระศรีพัชรินทราบบรมราชชนนีพันปีหลวง ในรัชกาลที่ 6 ทรงอุทิศพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้สร้างขึ้น เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมายุ 4รอบ ต่อมาในปี พ.ศ. 2456พระสหายของพระองค์ได้จัดสร้างอนุสาวรีย์หมูขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในวโรกาสที่พระองค์ มีพระชนมายุครบ ๕๐ พรรษา