03 สะพานช้างโรงสี

คลองคูเมืองเดิม เป็นชื่อเรียกคูเมืองชั้นในที่ขุดขึ้นในสมัยกรุงธนบุรี (พ.ศ.2310 – 2325 มีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวในสมัยนั้น) ซึ่งมีอยู่ทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา แนวคูเมืองฝั่งตะวันออกมีความยาวประมาณ 2 กิโลเมตร ชื่อสะพานช้างโรงสีมาจากความแข็งแรงคงทนของสะพาน ซึ่งแต่เดิม เป็นสะพานไม้ซุงหนาและใหญ่มากพอที่ช้างจะเดินข้ามได้ จึงเรียกว่า “สะพานช้าง” ส่วนคำว่า “โรงสี” มาจากการตั้งอยู่ใกล้กับโรงสีข้าวของฉางหลวงสำหรับพระนคร จึงเรียกรวมกันว่า “สะพานช้างโรงสี” ต่อมารัชกาลที่6 ได้โปรดเกล้าฯให้ปรับปรุงสะพานขึ้นใหม่ให้เป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก และที่ปลายสะพานก็มีการปั้นรูปหัวสุนัข อันหมายถึงปีจอ ซึ่งเป็นปีที่สะพานแห่งนี้ถูกปรับปรุงเสร็จ