01 คลองคูเมืองเดิม

คลองคูเมืองเดิม เป็นชื่อเรียกคูเมืองชั้นในที่ขุดขึ้นในสมัยกรุงธนบุรี (พ.ศ. 2310 – 2325 มีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวในสมัยนั้น) ซึ่งมีอยู่ทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา แนวคูเมืองฝั่งตะวันออกมีความยาวประมาณ 2 กิโลเมตร